Logopedická ambulance nabízí péči dětem i dospělým v oblasti poruch řeči (dyslálie, dysfázie, dysartrie, koktavost, breptavost, afázie), dále pak poruch hlasu, sluchu a poskytuje poradenství v oblasti komunikace a řečového projevu.

Péče je věnována:

 • dětem, které z různých příčin zůstávají pozadu za přirozeným vývojem řeči - a to nejen v oblasti výslovnosti, ale také i v oblasti rozvoje větné stavby, slovní zásoby, zrakového a sluchového vnímání, grafomotoriky
 • dětem s poruchou plynulosti řeči (častý jev, objevující se kolem třetího roku věku dítěte, jehož příčinou je nepoměr mezi aktivní a pasivní slovní zásobou)
 • dětem, které ve svém přirozeném fyziologickém vývoji potřebují pouze správně nasměrovat ve snaze zabránit vzniku pozdějších možných poruch výslovnosti
 • dospělým s poruchou plynulosti řeči
 • dospělým po centrální mozkové příhodě
 • dospělým pacientům, kteří mají potíže s artikulací hlásek a rádi by svoji výslovnost zlepšili
 • lidem s hlasovými obtížemi, způsobenými jednak organickými změnami na hlasivkách nebo pouze nesprávným a nešetrným užíváním hlasových technik (hlasoví profesionálové - pedagogové, herci, cvičitelé apod.)
 • dospělým a dětem s vadou řeči - s koktavostí (opakování hlásek, slabik, ulpívání na hlásce, celém slově) a s breptavostí (zrychlené tempo řečí s redukcí hlásek, slabik).
 • klientům, kteří nejsou spokojeni se svým mluvním projevem a kteří chtějí umět lépe a výstižněji komunikovat

Úhrada poskytnuté péče a frekvence návštěv

Naše zařízení má smlouvu se všemi zdravotními pojišťovnami, péče je tedy plně hrazena ze zdravotního pojištění. Frekvence návštěv je jednou za 14 dnů až 3 týdny, u závažnějších diagnóz 1-krát týdně.

Maxík stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou

Program Maxík je zaměřen na :

 • nácvik pohybových stereotypů (stabilní postoj, správné sezení, zvládnutí rovnováhy, správné dýchání, úchop psacího náčiní)
 • rozvoj komunikačních dovedností
 • rozvoj zrakové percepce a paměti
 • rozvoj sluchové percepce a paměti
 • prostorovou orientaci
 • grafomotoriku
 • koncentraci pozornosti
(nepodléhá smluvnímu vztahu, platí se přímá platba Kč 300,- za lekci, je volitelný a doporučuje se 1x za měsíc)

Kdy s dítětem začít chodit na logopedii?

Kdy s dítětem začít chodit na logopedii?